Search form

Yohane 13:3

3Are Yesu meni ego ginua awa: “Mama nu nena dapikarago wana nasora potinu itewia. Na Anutura nana ena osena, noko Anutura nana ewesemuro witamunona.”