Search form

Yohane 13:36

Yesu meni Petoro nu begi wamu inoinua amira ge senua.

36Ago senu Simon Petoro meni atata wero ego senua awa, “Tua, ni nago bayamunosi?” Ago atata wenu Yesu meni ina ego senua awa, “Na bayamunona amira ni zeme emire bayai ine oko itia. Noma ama bayamunosa.”