Search form

Yohane 13:7

7Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Tani inona emira susu ni oko gosinosa. Noma ama gamunosa.”