Search form

Yohane 13:8

8Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Tepo awa. Ni te naso oko sewamunosa.” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na te niso kaka sewamu wana ni namore dai duba da wero oko nuamunosa.”