Search form

Yohane 14

Anutura nana bayai amira ebata awa Yesu.

1Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nikare duba nisokare oko sisawe. Nikare Anutu tuma didinoise na dai tuma diwo. 2Mama nasora nata amira ibu-mara dainiro itera. Ago kaka itamu sia, awa na itai zara nisokare sia wamu bayamunona ago oko samena. 3Are na baro itai zara nisokare sia wero noko kapeteniro muro nikare uzumana baro na nuamunona da amira nuamunowa. 4Bayamunona amira ebata awa gosinowewa.” 5Ago senu Tomas meni ina ego senua awa, “Tua, ni nago bayamunosi, awa nakare kaka gamu inonakare. Are nogo wero ebata gamunonikare?” 6Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ebata Mamera nana bayai awa na ewa. Ge me kerenai awa na ewa. Nuai seka potai awa na ewa. Na dainiro Mamera nana kei awai ine oko itia. 7Nikare susu naso gamewa sia, awa nikare Mama nasora susu da ago gamewa. Zeme nikare Mama nasora susu gewa kei awinoya.”

8Ago senu Filip meni ego senua awa, “Ni Mama gipasa giro te asamunonakare.” 9Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Filip, na be iboi-tatana nimorekare dai nuawena ni na kaka giro baitamu inowesita? Zo nu na gosinowia ami Mama gosinowia. Are ni nogoro, ‘Mama gipe ganekare,’ ago tosi? 10Mama meni naso nana itewia, da ago na Mamera nana itewena, awa gesa me kaka wamu inoita? Ge nimorekare tugata inowena awa duba nasora oko tugata inowena. Mama meni duba nasora noise bua nuso inowia. 11Mama meni namore itewia, o na da ago Mamere itewena ge awa niniwo me wae. Ota ge awa gawa me kaka wamu wai giro tani inowena awa kotumuro amire ge awa giwo me wae.

Ozana osamunoya amira ge senua.

12Na me memeka sana niniu. Zo nu na tuma diamunoya ami bua inowena da awa wamunoya. Na Mamera nana witamunona, are nu bua awa gege kota, wai nama awa dainiro bamu wamunoya. 13Nikare zazo naso puro noise isa sawa te ninitinoise wamunona. Awa Mamera bowi kei awaise sero na Mai meni ago wamunona. 14Nikare zazo naso puro noise na nena zo emo begomo sawa ninitinoise ago wamunona. 15Ara tamai nisokare naso nana itamunoya, awa nikare ge naso dimamunowa. 16Nane Mama begomo sana nu Soremai nisokare zo potai osero nimorekare dai nuai gege nuamunoya. 17Nu awa Ozana. Nu ge me susure nimorekare gipamunoya. Ema na tuma kaka diamu inowera ami Ozana giti moka nusokare meni oko gosinowera. Noko nukare nu kotumai meni oko gosinowera. Are nukare Ozana puro nuai ine tepo. Ata nu nimorekare dai nowia, ota moka nisokarera toiro nuamunoya. Are nikare nu giro baititinowewa. 18Na nikare duana popoiwo oko wero nuamunowa. Na nisokare nana noko ewesemuro mamunona. 19Be apunu-kaka zo itia awa tepo wai amire ema na tuma kaka diamu nowera ami na noko oko gamunora. Ata ninekare na gamunowa. Na nuai gege nowena, are nikare dai nuamunowa awa. 20Ozana meni ose nisokare nana nai amire Mama meni namore dai nowia, ota na nimorekare dai nowena, ota nikare namore dai nowewa, amira susu awa giro baitamunowa.

21Zo nu bera ge naso niniro puro dipinoise nowia amira ara tamai awa naso nana itia. Are zo nu na ara tapinowia, da ago ine Mama naso meni nu ara tamamunoya. Ota nane da ago nu ara tapinoise susu naso numore kerenamunona.” 22Ago senu Yudas Iskeriot amira zazo meni atata wero ego senua awa, “Tua, ni nogo wero susu niso namorekare gege kerenitinoise ema eni bamu amire kaka kerenamu bezamunosi?” 23Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Zo nu na ara tamamunoya ami ge naso niniro dimamunoya. Ago wai Mama naso meni nu ara tamamunoya. Ago inoise nato Mamere nuso nana kei awero nuamunonato awa. 24Zo nu na ara kaka tamamu wamunoya ami ge naso oko dimamunoya. Ota ge tugata wawena gosinowewa awa naso kota, Mama na iyetinua amira nana ena tupewia awa.

Yesu meni duba-ozaire nuai awa potai pumamunonakai.

25Na nimorekare dai noise ge ago ine tugata-magata inowena awa. 26Ota Soremai nisokare Ozana awa nu Mama meni be nasora iyetai osero ge dapikarago nimorekare tugata-magata wamunoya. Ge nane tugata inowena da awa Ozana meni awa-uzero tepo wamunoya. 27Na duba-ozaire nuai awa nimorekare potitinona. Na duba-ozaire nuai naka naso awa nimorekare potitinona. Zebura ema meni potitinowera ago ine kota, duba-ozaire nuai naso me awa nimorekare potitinona. Are duba nisokare azu wai tepo, kotumu-katumu wai tepo, itarise. 28Na ego sesena ninewa awa. Na nikare doro baro noma noko nisokare nana ewesemuro mamunona. Nikare na ara tamamewa sia, awa na Mamera nana witamunona awa giro yawa sara wamewa. Nera kota, Mama nu witai naso nowia. 29Tani naso nana kei awamunoya awa kaka kei awamure gita nimorekare tona. Are kei awai amire tuma diai nisokare zewai waise. 30Na ge dainiro susumuro nimorekare oko samunona. Zebura tua Satan meni naso nana mamu inoise inoya. Ata nu namore tani zo wai ine tepo. 31Ema na tuma kaka diamu inowera ami ara tamai naso Mamera nana itia awa garise sero bua ge towia awa inowena. Are eriu bayanekai.” Ago senua awa.