Search form

Yohane 14:12

Ozana osamunoya amira ge senua.

12Na me memeka sana niniu. Zo nu na tuma diamunoya ami bua inowena da awa wamunoya. Na Mamera nana witamunona, are nu bua awa gege kota, wai nama awa dainiro bamu wamunoya.