Search form

Yohane 14:14

14Nikare zazo naso puro noise na nena zo emo begomo sawa ninitinoise ago wamunona.