Search form

Yohane 14:15

15Ara tamai nisokare naso nana itamunoya, awa nikare ge naso dimamunowa.