Search form

Yohane 14:16

16Nane Mama begomo sana nu Soremai nisokare zo potai osero nimorekare dai nuai gege nuamunoya.