Search form

Yohane 14:18

18Na nikare duana popoiwo oko wero nuamunowa. Na nisokare nana noko ewesemuro mamunona.