Search form

Yohane 14:2

2Mama nasora nata amira ibu-mara dainiro itera. Ago kaka itamu sia, awa na itai zara nisokare sia wamu bayamunona ago oko samena.