Search form

Yohane 14:21

21Zo nu bera ge naso niniro puro dipinoise nowia amira ara tamai awa naso nana itia. Are zo nu na ara tapinowia, da ago ine Mama naso meni nu ara tamamunoya. Ota nane da ago nu ara tapinoise susu naso numore kerenamunona.”