Search form

Yohane 14:22

22Ago senu Yudas Iskeriot amira zazo meni atata wero ego senua awa, “Tua, ni nogo wero susu niso namorekare gege kerenitinoise ema eni bamu amire kaka kerenamu bezamunosi?”