Search form

Yohane 14:23

23Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Zo nu na ara tamamunoya ami ge naso niniro dimamunoya. Ago wai Mama naso meni nu ara tamamunoya. Ago inoise nato Mamere nuso nana kei awero nuamunonato awa.