Search form

Yohane 14:25

Yesu meni duba-ozaire nuai awa potai pumamunonakai.

25Na nimorekare dai noise ge ago ine tugata-magata inowena awa.