Search form

Yohane 14:26

26Ota Soremai nisokare Ozana awa nu Mama meni be nasora iyetai osero ge dapikarago nimorekare tugata-magata wamunoya. Ge nane tugata inowena da awa Ozana meni awa-uzero tepo wamunoya.