Search form

Yohane 14:28

28Na ego sesena ninewa awa. Na nikare doro baro noma noko nisokare nana ewesemuro mamunona. Nikare na ara tamamewa sia, awa na Mamera nana witamunona awa giro yawa sara wamewa. Nera kota, Mama nu witai naso nowia.