Search form

Yohane 14:3

3Are na baro itai zara nisokare sia wero noko kapeteniro muro nikare uzumana baro na nuamunona da amira nuamunowa.