Search form

Yohane 14:5

5Ago senu Tomas meni ina ego senua awa, “Tua, ni nago bayamunosi, awa nakare kaka gamu inonakare. Are nogo wero ebata gamunonikare?”