Search form

Yohane 14:6

6Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ebata Mamera nana bayai awa na ewa. Ge me kerenai awa na ewa. Nuai seka potai awa na ewa. Na dainiro Mamera nana kei awai ine oko itia.