Search form

Yohane 14:8

8Ago senu Filip meni ego senua awa, “Ni Mama gipasa giro te asamunonakare.”