Search form

Yohane 15:10

10Na Mama nasora ge dipinowena, are ara tamai nuso naso nana itewia. Da ago ine nikare ge naso dimamunowa, awa ara tamai naso nisokare nana itamunoya.