Search form

Yohane 15:11

11Yawa sara wai naso meni nisokare nana itai amire yawa sara nisokare meni moka nisokarera be muro itaise sero ge awa sesena.