Search form

Yohane 15:16

16Ninekare na buara bayanise sero oko pumuwa. Nane nikare buara bayawise sero pumuna. Are nikare baro buara me bamubake ziawise sena awa. Are me ziawa itai gege itaise. Ago wero zazo naso puro noise Mama begomo sawa te potamunoya.