Search form

Yohane 15:2

2Bona zo naso nana itise me kaka ziamu wai giro kapero duamunoya. Ota bona zo mere itai giro me dainiro ziaise sero kapero kora wai saramamunoya.