Search form

Yohane 15:20

20Ge zo nimorekare ego sesena awa kotumuwo: Soumai meni ema tua nusora nuai awa nune dainiro nuai ine oko itia. Ge amira susu ego ewa. Eni meni ge naso niniro dipinora, da ago ine eni meni ge nisokare niniro dimamunora. Ota eni meni na iwo inora, da ago ine eni meni nikare iwo wamunora.