Search form

Yohane 15:22

22Na nusokare nana kaka osamu wamena, ota susu naso kaka tugata wamu wamena, awa nukare pasina amu nuamera. Ota zeme nukare pasina nusokare nogo nogo sero bezamunori?