Search form

Yohane 15:26

26Ata Soremai nisokare Mamera nana itewia awa iyetana Mamera nana ena osero nikare sorepitinoise susu naso nimorekare kerenamunoya. Nu awa Ozana. Ge me saira mama numa awa.