Search form

Yohane 15:5

5Na awa wain susu. Nikare awa bona-wagana. Zo nu naso nana susumuro nuamunoya, awa na da ago nuso nana susumuro nuamunona. Ago wana nu me witai ziamunoya. Nikare na doro noise Anutura bua zo wai ine oko itia.