Search form

Yohane 15:7

7Nikare naso nana susumuro ge naso poti dube niro nuamunowa, awa nena zota zo emo begomo sawa nisokare nana kei awamunoya.