Search form

Yohane 16:1

1Ama nukare nena mou-mau nimorekare wara nikare itazaita wero tuma diai nisokare besai azu, na ge ei awa bere-bere kerenitinona awa.