Search form

Yohane 16:10

10Ewanana wero nuaira susu ego ine gipai gamunora: na Mamera nana ewesemuro witana nikare na noko oko gamunowa.