Search form

Yohane 16:11

11Pasinara ina tamai amira susu ego ine gipai gamunora: zebu emira tua awa Anutura kotora ena duwaise sai itia.