Search form

Yohane 16:13

13Ge me susure sai awa Ozana awa. Nune osero ge me dapikarago susure nimorekare gipamunoya. Ota ge awa kotumai nusora oko puro samunoya. Ge naneto Mamere samunonato awa niniro te nikare tugata wamunoya. Tani eure-taure ama kei awamunora awa dai bere-bere nimorekare kerenamunoya.