Search form

Yohane 16:14

14Na ge sana Ozana meni niniro puro nimorekare kerenamunoya. Ago wai bowi naso kei awamunoya awa.