Search form

Yohane 16:15

15Mamera nena dapikarago awa nena naso, ami emo na nimorekare ego sesena awa, ‘Ozana meni nena naso puro nimorekare kerenamunoya.’