Search form

Yohane 16:16

Yesu nu baro noko ewesemuro mamunoya.

16Be apunu-kaka itia awa tepo wai amire nikare na oko gamunowa. Noko be apunu-kaka tepo wai amire nikare na gamunowa.”