Search form

Yohane 16:19

19Ago sero nu atata wamu sero wewa Yesu nu nutope giro ego senua awa, “Ge ego nimorekare sesena amira ina-sa inowita? ‘Be apunu-kaka itia awa tepo wai amire nikare na oko gamunowa. Noko be apunu-kaka tepo wai amire nikare na gamunowa.’ Ge amira susu sana gamu towita?