Search form

Yohane 16:2

2Nukare yere ibu soyamunora. Awa daba kota, be zo mamunoya be amire nukare ‘Anutura bua inowenakare’ asinoise nikare dara bebetenamunowa.