Search form

Yohane 16:23

23Are be amire nikare nena zo kau wero giro na oko atata wamunowa. Na me memeka sane. Nikare nena zo emo Mama begomo sawa nena awa potamunoya. Awa nera kota, nu na emo inoise potamunoya.