Search form

Yohane 16:24

24Noisonakai amira ana tupise nikare zazo naso puro noise nena zo emo begomo kaka samu. Are yawa sara wai meni nisokare nana kei awero be muro itaise begomo seu. Begomo sawa potai pamunowa awa.