Search form

Yohane 16:25

Yesura zazo puro noise Anutu begomo sai.

25Ge nimorekare tugata wero tupewena awa ge bezai tugata inowena. Noma be zo mamunoya amire na ge bezai meni awa oko samunona. Be amire na Mamera susu poti damu namu ge bezero kota, me kereniro nimorekare samunona.