Search form

Yohane 16:31

31Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare zeme gewa me inoita?