Search form

Yohane 16:33

33Nikare azu doro oreniro nuawise sero ge ei awa nimorekare sesena. Nikare zebura yayare duba naire nuamunowa. Ata nane zebura nena dire-bere awa puro osero patitinona, are nikare putoure noiwo.” Ago senua awa.