Search form

Yohane 16:8

8Osero nena etorobara amira susu awa eramare kerenamunoya: pasinara susu, ata ewanana wero nuaira susu, ata pasinara ina tamai amira susu. Nu susu etorobara awa kerenai eraa meni gara me wamunoya.