Search form

Yohane 16:9

9Pasinara susu ego ine gipai gamunora: nukare na kaka tuma diamu inowera, are pasina nusokare dago itewia.