Search form

Yohane 17:1

Yesu nu nutope begomo senua.

1Yesu nu ge awa sero tepo wero iri utura niro begomo toise ego senua awa, “Mama, be zora awinoya. Na Mai niso. Na zazo niso de ike nana bamu waise sero gita nine zazo naso de ike nasa bamu waise tona.