Search form

Yohane 17:10

10Ema naso dapikarago awa niso awa. Ota ema niso dapikarago awa naso awa. Are nukare zazo naso de ike nitinora.