Search form

Yohane 17:11

11Nane niso nana muro zebura oko itamunona. Ata nukare meni awa zebura itise nuamunora. O Mama saramai, nage duba da wero nowenage, da ago ine nukare duba da wero nuarise sero ni zazo niso namore potisa amira putou meni nukare dia weyo.