Search form

Yohane 17:14

14Na ge niso potawena puro nuawera zebura ema meni nukare iwo inowera. Nuai naso awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. Da ago ine nuai nusokare awa zebura ema amira nuai ine oko aewa. Are zebura ema meni nukare iwo inowera.